Geological Literature Search (Geological Survey of Japan / AIST)

Geological Map of Tokyo Bay and Adjacent Areas with Explanatry Text, 1:100,000

Authors=MITSUNASHI Takashi ! KIKUCHI Takao ! SUZUKI Yasumoto ! HIRAYAMA Jiro ! NAKAJIMA Terumasa ! OKA Shigefumi ! KODAMA Kisaburo ! HORIGUCHI Mankichi ! KATSURAJIMA Shigeru ! MIYASHITA Michio ! YAZAKI Kiyotsura ! KAGEYAMA Kunio ! NASU Noriyuki ! KAGAMI Hideo ! HONZA Eiichi ! KIMURA Masaaki ! NIREI Hisashi ! HIGUCHI Shigeo ! HARA Yu ! FURUNO Kunio ! ENDO Tsuyoshi ! KAWASHIMA Shinichi ! AOKI Shigeru

Journal/Book_names=Miscellaneous Map Series

Publish_Country=Japan

number=20

pages=91, 2 sheets

Publish_year=1976

Publisher=Geological Survey of Japan

Language_of_Text=JA

Data_Type=MP!RE

Area_Country=Japan

Map_Type_1=Geological Map

Map_Scale=100000

latitude(left)=34.83463

longitude(left)=139.12085

latitude(right)=35.76067

longitude(right)=140.55582

ID=99904985