Geological Literature Search (Geological Survey of Japan / AIST)

Geological Map of the Uryu-Rumoi Coal Field with Explanatory Text,1:20,000

Authors=SUGAI Kanji ! FUJIWARA Kiyomaru ! FUKUTA Osamu ! HARUKI Kiyonosuke ! HOSHINO Kazuo ! KAMISHIMA Hiroshi ! KOUNO Michiya ! KUBO Kyosuke ! MIYASHITA Michio ! NEMOTO Takabumi ! ODA Yoshinori ! SAGAWA Akira ! SATO Shigeru ! SATO Yoshiaki ! SAWATA Hideho ! SOGABE Masatoshi ! SUZUKI Taisuke ! KANEKO Masatoshi ! HASHIMOTO Naoyuki ! MATSUDA Eizo ! AIHARA Teruo ! FUJIMOTO Benzo ! IWASAKI Kazuo ! KUBOKI Jiuro ! YAMAYA Masami ! ISO Miyoji ! OTAKE Shigekichi ! YOKOE Kazuo ! OKA Shigefumi ! ISHIBASHI Kaichi ! TAMURA Kishi ! ONODERA Koji ! ANDO Takaaki ! ICHIKAWA Kenichi ! SASAKI Tsugio ! INOUE Masafumi ! UNOSAWA Akira ! KATSURAJIMA Shigeru

Journal/Book_names=Geological Maps of the Coal Fields of Japan

Publish_Country=Japan

number=8

pages=65, 22 sheets

Publish_year=1968

Publisher=Geological Survey of Japan

Language_of_Text=JA

Data_Type=MP!RE

Area_Country=Japan

Map_Type_1=Geological Map

Map_Scale=20000

latitude(left)=43.86422

longitude(left)=141.74953

latitude(right)=44.08540

longitude(right)=142.09226

Link_Info_1=Map Preview

Link_Info_2=Map Preview(EN)

ID=99904961