Geological Literature Search (Geological Survey of Japan / AIST)

Sediment discharge in the Tokachi region, Hokkaido, caused by Typhoon No.10 (Lionrock), 2016

Authors=OSANAI Nobutomo ! KASAI Mio ! HAYASHI Shin-ichiro ! KATSURA Shin'ya ! FURUICHI Takahisa ! IGURA Mari ! KOSAKA Muneaki ! FUJINAMI Takeshi ! MIZUGAKI Shigeru ! ABE Takaaki ! NUNOKAWA Masanori ! YOSHII Atsushi ! MOMIJI Katsuya ! WATANABE Yasuharu ! SHIONO Yasuhiro ! MIYAZAKI Tomoyoshi ! SAWADA Masayo ! HAYAKAWA Tomoya ! MATSUOKA Akira ! SAEKI Tetsuro ! INABA Chiaki ! NAGATA Naomi ! MATSUOKA Naoki ! INOUE Ryoko

Journal/Book_names=Journal of the Japan Society of Erosion Control Engineering

Publish_Country=Japan

volume=69

number=6

pages=80-91

Publish_year=2017

Publisher=Japan Society of Erosion Control Engineering

Language_of_Text=JA

Language_of_Abs.=EN

Data_Type=SE

ISSN=02868385

Map_Scale=0

DOI= 10.11475/sabo.69.6_80

ID=201750722