Geological Literature Search (Geological Survey of Japan / AIST)

Earthquakes in the Border of Akita and Miyagi Prefectures on August 11, 1996

Authors=UMINO Norihito ! HORIUCHI Shigeki ! YAMAMOTO Akira ! MATSUZAWA Toru ! HINO Ryota ! TANAKA Satoru ! OKADA Tomomi ! HASHIMOTO Keiichi ! HORI Shuichiro ! KONO Toshio ! NIDA Koichi ! ONODERA Mitsuru ! NAKAMURA Ayako ! ASANO Yoichi ! SATAKE Yoshimi ! YOSHIMOTO Kazuo ! NAKAHARA Hisashi ! HAYAKAWA Toshihiko ! HASEGAWA Akira ! KOSUGA Masahiro ! WATANABE Kazutoshi ! TAKANO Ikuko ! SATO Senichi ! NEMOTO Makoto ! MATSUOKA Hidetoshi ! HASEMI Akiko ! SASAKI Katsunori ! MIYAMORI Mayumi ! TANAKA Kenya ! MIURA Hidetoshi ! ITOU Akihiko ! ITOU Yoshihiro ! IIJIMA Takenori ! WATANABE Hiroyuki ! OBARA Kazushige ! KIMURA Hisanori ! NOGUCHI Shinichi ! AOI Makoto ! KASAHARA Keiji

Journal/Book_names=Tohoku Journal of Natural Disaster Science

Publish_Country=Japan

volume=33

pages=17-25

Publish_year=1997

Publisher=Tohoku Research Group for Natural Disaster Science

Language_of_Text=JA

Data_Type=SE

Map_Scale=0

ID=201640346