Geological Literature Search (Geological Survey of Japan / AIST)

Structure Exploration at Akita-Komagatake Using Fan Shooting Method

Authors=HAMAGUCHI Hiroyuki ! MORITA Yuichi ! UEKI Sadato ! NIDA Koichi ! KOHNO Toshio ! HORI Shuichiro ! SATO Toshiya ´╝üUMINO Norihito ! HASHIMOTO Keiiti ! TANAKA Satoru ! MIZUTA Satio ! NISHIZAWA Azusa ! MATSUMOTO Satoshi ! KUSUNOKI Shuji ! NISHIMURA Yuichi ! MORI Hitoshi ! MAEKAWA Tokumitu ! IKAMI Akira ! YAMADA Mamoru ! OKUDA Takashi ! SHIMIZU Hiroshi

Journal/Book_names=Tohoku Journal of Natural Disaster Science

Publish_Country=Japan

volume=28

pages=103-107

Publish_year=1992

Publisher=Tohoku Research Group for Natural Disaster Science

Language_of_Text=JA

Data_Type=SE

Map_Scale=0

ID=201640318