Geological Literature Search (Geological Survey of Japan / AIST)

Broad-band magnetotelluric data around the focal region of the 2016 Kumamoto-Oita earthquakes (MIS34-P26)(poster session)(abs.)

Authors=AIZAWA Koki ! ASAUE Hisafumi ! KOIKE Katsuaki ! TAKAKURA Shinichi ! MATSUSHIMA Nobuo ! HATA Maki ! YOSHINAGA Tohru ! HASHIMOTO Takeshi ! UTSUGI Mitsuru ! INOUE Hiroyuki ! SHIOTANI Taro ! UYESHIMA Makoto ! KOYAMA Takao ! KANDA Wataru ! UCHIDA Kazunari ! TSUKASHIMA Yuko ! SHITO Azusa ! FUJITA Shiori ! WAKABAYASHI Asuma ! TSUKAMOTO Kaori ! MATSUSHIMA Takeshi ! YOSHIMURA Ryokei ! YAMAZAKI Ken'ichi ! KOMATSU Shintaro ! TAMURA Makoto ! The 2016 Kumamoto earthquake research group

Journal/Book_names=Abstracts, Japan Geoscience Union Meeting (DVD)

Publish_Country=Japan

volume=2016

pages=MIS34-P26

Publish_year=2016

Publisher=Japan Geoscience Union

Language_of_Text=JA ! EN

Data_Type=SE!CO

Map_Scale=0

ID=201633860