Geological Literature Search (Geological Survey of Japan / AIST)

Research of Helium Isotopes in Taiwan: The Legacy of Dr. Tsanyao Frank Yang (SGC16-01)(abs.)

Authors=YANG Tsanyao Frank ! LAN Tefang ! LEE Hsiao-Fen ! FU Ching-Chou ! CHUANG Pei-Chuan ! HONG Wei-Li ! WALIA Vivek ! CHEN Hsuan-Wen ! WEN Hsin-Yi ! CHEN Ai-Ti ! CHEN Hsiao-Chi ! CHIU Chun-Ming ! CHENG Chun-Yuan ! WU Nian-Ru ! CHENG Yu-Chen ! CHUANG Jin-Lun ! KAO Li-Hsin ! CHEN Cheng-Hong ! SANO Yuji

Journal/Book_names=Abstracts, Japan Geoscience Union Meeting (DVD)

Publish_Country=Taiwan

volume=2016

pages=SGC16-01

Publish_year=2016

Publisher=Japan Geoscience Union

Language_of_Text=EN

Data_Type=SE!CO

Map_Scale=0

ID=201633092