Geological Literature Search (Geological Survey of Japan / AIST)

Sediment-related disasters induced by the Kumamoto Earthquake in April 2016

Authors=ISHIKAWA Yoshiharu ! KUBOTA Tetsuya ! AOTO Kazutaka ! IJIMA Yasuo ! IKAWA Toshiyuki ! IKEGAMI Tadashi ! IKEDA Makoto ! UE Hirotaka ! UEHARA Yuuji ! UCHIMURA Yuichi ! EGAWA Kanae ! OHISHI Hiroyuki ! OKANO Kazuyuki ! KAIBORI Masahiro ! KATSURA Shinya ! KATO Nobuaki ! KAWAHARA Shinichiro ! KOGA Syozo ! SAKASHIMA Toshihiko ! SAGARA Wataru ! JITOUSONO Takashi ! SHINOHARA Yoshinori ! SHIMIZU Osamu ! SHIMODA Yoshifumi ! SUZUKI Shigeru ! SUZUKI Masami ! SETO Kohei ! TAGATA Satoshi ! TERADA Hideki ! TERAMOTO Yukiyoshi ! DOUNOWAKI Masamitsu ! TOBIOKA Satoshi ! TORITA Eiji ! NAKANO Koji ! NISHIKAWA Tomoaki ! HANADA Ryouta ! HIRAKAWA Yasuyuki ! FUKUZUKA Kozaburou ! FUJISAWA Yasuhiro ! FUJITA Masaharu ! MASAKI Kouichi ! MIYATA Naoki ! YAMAGUCHI Kazuya ! YAMASHITA Shintaro ! YAMANE Makoto ! YOKOO Kimihiro

Journal/Book_names=Journal of the Japan Society of Erosion Control Engineering

Publish_Country=Japan

volume=69

number=3

pages=55-66

Publish_year=2016

Publisher=Japan Society of Erosion Control Engineering

Language_of_Text=JA

Language_of_Abs.=EN

Data_Type=SE

ISSN=02868385

Map_Scale=0

DOI= 10.11475/sabo.69.3_55

ID=201631267