Geological Literature Search (Geological Survey of Japan / AIST)

Mizunami Underground Research Laboratory Project Annual Report for Fiscal Year 2011

Authors=KUNIMARU Takanori ! MIKAKE Shinichiro ! NISHIO Kazuhisa ! TSURUTA Tadahiko ! MATSUOKA Toshiyuki ! ISHIBASHI Masayuki ! SASAO Eiji ! HIKIMA Ryoichi ! TANNO Takeo ! SANADA Hiroyuki ! ONOE Hironori ! SATO Seiji ! KARINO Tomoyuki ! TAKEUCHI Ryuji ! SHINGU Shinya ! OHMORI Kazuaki ! HAGIWARA Hiroki ! FUKUDA Akari ! IWATSUKI Teruki ! YUGUCHI Takashi ! HAMA Katsuhiro ! OGATA Nobuhisa ! KOIDE Kaoru ! IKEDA Koki ! YAMAMOTO Masaru ! HASHIZUME Shigeru ! SHIMADA Akiomi ! SATO Toshinori ! ITO Hiroaki ! MATSUI Hiroya ! SUGIHARA Kozo

Journal/Book_names=JAEA-Review

Publish_Country=Japan

volume=2013

number=018

pages=vi, 169

Publish_year=2013

Publisher=Japan Atomic Energy Agency

Language_of_Text=JA

Language_of_Abs.=JA ! EN

Data_Type=RE

Map_Scale=0

ID=201324356