Geological Literature Search (Geological Survey of Japan / AIST)

The Repeated Seismic Survey 2012 in Sakurajima Volcano, South Kyushu, Japan - The Fourth Round -

Authors=TSUTSUI Tomoki ! IGUCHI Masato ! TAMEGURI Takeshi ! WATANABE Yukihiro ! OSHIMA Hiromitsu ! UEKI Sadato ! YAMAMOTO Mare ! TOYOKUNI Genchi ! NOGAMI Kenji ! OHOMINATO Takao ! OIKAWA Jun ! ICHIHARA Mie ! NAKAMICHI Haruhisa ! OHKURA Takahiro ! SHIMIZU Hiroshi ! MIYMACHI Hiroki ! YAKIWARA Hiroshi ! SONODA Tadaomi ! TAKAYAMA Tetsuro ! WATANABE Atsushi ! HORIKAWA Shinichiro ! YOSHIKAWA Shin ! HIRANO Shuichiro ! KATO Koji ! IKEDA Keiji ! MATSUSUE Shinichi ! AKUTAGAWA Mayumi ! KOKUBO Norio ! UTSUNOMIYA Shingo ! NAKAHASHI Masaki ! KITAGAWA Hiroki ! SUMIDA Tadashi ! AMEMIYA Yutaka ! MASUDA Komei ! MATSUYAMA Ryotaro ! YAMASHITA Yusuke ! FUKUI Miyo ! MERA Ryoma

Journal/Book_names=Disaster Prevention Research Institute Annuals(CD-ROM)

Publish_Country=Japan

number=56B

pages=207-220

Publish_year=2013

Publisher=Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University

Language_of_Text=JA

Language_of_Abs.=EN

Data_Type=SE

ISSN=0386412X

Map_Scale=0

ID=201323321