Geological Literature Search (Geological Survey of Japan / AIST)

"Geo-Doctor 2013" designed by voluntary geoscientists in AIST Tsukuba open house 2013

Authors=MIYAKAWA Ayumu ! HORIGUCHI Keika ! FUJII Takashi ! SUMITA Tatsuya ! TAKAHASHI Yoshie ! NANAYAMA Futoshi ! TAKEUCHI Keiji ! TAKAHASHI Miki ! ITO Shinobu ! SATO Takumi ! CHO Ikuo ! HORIKAWA Haruo ! TAKAHASHI Masai ! MIZUGAKI Keiko ! KANEKO Naotomo ! YOSHIKAWA Hideki ! FURUKAWA Ryuta ! TAKEHARA Junichi ! KAWABE Yoshishige ! MOKUDAI Kuniyasu ! SHIBAHARA Akihiko ! SHIGENO Kiyoyuki ! SATO Daisuke ! OZAKI Masanori ! MATSUURA Hirohisa ! TAKAHASHI Yutaka ! KUDO Takashi ! KOU Yoshihide ! HANASHIMA Yuki ! SATOH Takashi ! KITAJIMA Hiroko ! SHIGEMATSU Norio ! TAKEDA Naoto ! YAMAYA Yusuke ! IRITANI Ryouhei ! YAMAGUCHI Kazuo ! NAWA Kazunari ! OWADA Akira ! FUKUDA Kazuyuki ! HIRABAYASHI Eri ! IMANISHI Kazutoshi ! UCHIDE Takahiko ! OCHI Tadafumi ! KUROSAKA Akiko ! KUWAHARA Yasuto ! TAKAHASHI Makoto ! NAMEGAYA Yuichi ! OTSUBO Makoto ! SHIROYA Kazuyo ! KATSUBE Aya ! YOSHIOKA Mayumi ! FURUSAWA Midori ! YOSHIDA Sayaka ! YAMASAKI Seiko ! TAKADA Akira

Journal/Book_names=GSJ Chishitsu News

Publish_Country=Japan

volume=2

number=11

pages=325-328

Publish_year=2013

Publisher=Geological Survey of Japan, AIST

Language_of_Text=JA

Data_Type=SE

ISSN=21866287

Map_Scale=0

Link_Info_1=Full Text

ID=201310878