Geological Literature Search (Geological Survey of Japan / AIST)

The third round of the repetitive seismic experiment in Sakurajima Volcano(SVC50-P02)(poster session)(abs.)

Authors=TSUTSUI Tomoki ! IGUCHI Masato ! SUGAI Akira ! OSHIMA Hiromitsu ! MAEKAWA Tokumitsu ! UEKI Sadato ! YAMAMOTO Mare ! NOGAMI Kenji ! TAKEO Minoru ! OHMINATO Takao ! OIKAWA Jun ! WATANABE Atsushi ! NAKAMICHI Haruhisa ! HORIKAWA Shinichiro ! OHKURA Takahiro ! YOSHIKAWA Shin ! TAKAYAMA Tetsuro ! SONODA Tadaomi ! SHIMIZU Hiroshi ! MATSUSHIMA Takeshi! MIYAMACHI Hiroki ! YAKIWARA Hiroshi ! HIRANO Shuichiro ! OKAMOTO Kazuki ! KATAOKA Yoshihisa ! MATSUSUE Shinichi ! KOKUBO Norio ! KOHNO Taisuke ! MASAKI Junichiro ! NAKAHASHI Masaki ! UTSUNOMIYA Shingo ! IKOMA Yoshitomo ! AKUTAGAWA Mayumi

Journal/Book_names=Abstracts, Japan Geoscience Union Meeting(CD-ROM)

Publish_Country=Japan

volume=2012

pages=SVC50-P02

Publish_year=2012

Publisher=Japan Geoscience Union

Language_of_Text=JA ! EN

Data_Type=SE!CO

Map_Scale=0

ID=201262556