Geological Literature Search (Geological Survey of Japan / AIST)

Sediment disasters due to typhoon No. 12 at 2011, occurred in Kii peninsula

Authors=MATSUMURA Kazuki ! FUJITA Masaharu ! YAMADA Takashi ! GONDA Yutaka ! NUMAMOTO Shinya ! TSUTSUMI Daizo ! NAKATANI Kana ! IMAIZUMI Fumitoshi ! SHIMADA Toru ! KAIBORI Mashiro ! SUZUKI Koji ! TOKUNAGA Hiroshi ! KASHIWABARA Yoshiaki ! NGANO Eiji ! YOKOYAMA Osamu ! SUZUKI Takuro ! TAKEZAWA Nagazumi ! OONO Ryouichi ! NAGAYAMA Takahiko ! IKEJIMA Tuyoshi ! TSUCHIYA Satoshi

Journal/Book_names=Journal of the Japan Society of Erosion Control Engineering

Publish_Country=Japan

volume=64

number=5

pages=fr.1-fr.4, 43-53

Publish_year=2012

Publisher=Japan Society of Erosion Control Engineering

Language_of_Text=JA

Data_Type=SE

ISSN=02868385

Map_Scale=0

DOI= 10.11475/sabo.64.5_43

ID=201220471