Geological Literature Search (Geological Survey of Japan / AIST)

Legend for the Next-Generation 1/200,000 scale Seamless Geological Map of Japan

Authors=SAITO Makoto ! NISHIOKA Yoshiharu ! MIYAZAKI Kazuhiro ! WATANABE Mahito ! MIZUNO Kiyohide ! TAKARADA Shinji ! MORIJIRI Rie ! YOSHIKAWA Toshiyuki ! TOSHIMITSU Seiichi ! NAKAE Satoshi ! UCHINO Takayuki ! HARA Hidetoshi ! NODA Atsushi ! MATSUURA Hirohisa ! TAKAHASHI Yutaka ! YAMAZAKI Toru ! SATO Daisuke ! KOMATSUBARA Taku ! UEKI Takeyuki ! NAKASHIMA Rei ! MIYACHI Yoshinori ! KANEKO Naotomo ! OZAKI Masanori ! TANABE Susumu ! NAKANO Shun ! TAKEUCHI Keiji ! AOYA Mutsuki

Journal/Book_names=Open File Report, Geological Survey of Japan

Publish_Country=Japan

number=571

pages=30, 4 sheets, 1 CD-ROM

Publish_year=2012

Publisher=Geological Survey of Japan, AIST

Language_of_Text=JA

Data_Type=SE

Map_Scale=0

ID=201211030