Geological Literature Search (Geological Survey of Japan / AIST)

Crustal structure and active tectonics in the southestern border of Chubu, Central Japan(SCG063-15)(abs.)

Authors=ITO Tanio!KANO Ken-ichi!KOJIMA Satoru!YAMAKITA Satoshi!IWASAKI Takaya!IKEDA Yasutaka!SATO Hiroshi!PANAYOTOPOULOS Yannis!TAKEDA Tetsuya!FUKAHATA Yukitoshi!MIZOHATA Shigeharu!ABE Susumu!KIKUCHI Shinsuke!FUJIWARA Akira!MURAMATSU Takeshi!MATSUSHIMA Nobuyuki!KAWAMOTO Kazurou!MURATA Kazunori!TSUMURA Noriko!HAYAKAWA Makoto!FURUYA Hiroshi!SATO Toshinori!KANEDA Heitaro!SHURI Yasuharu!KAWANAKA Taku!HASHIMA Akinori!MIYAUCHI Takahiro!TAKAHASHI Akihisa

Journal/Book_names=Abstracts, Japan Geoscience Union Meeting (DVD)

Publish_Country=Japan

volume=2011

pages=SCG063-15

Publish_year=2011

Publisher=Japan Geoscience Union

Language_of_Text=JA ! EN

Data_Type=SE!CO

Map_Scale=0

ID=201162297