Geological Literature Search (GEOLIS) (Geological Survey of Japan / AIST)

Urgent aftershock observation of the 2011 Tohoku earthquake using ocean bottom seismometer network(MIS036-P89)(poster session)(abs.)

Authors=SHINOHARA Masanao, YAMADA Tomoaki, NAKAHIGASHI Kazuo, SAKAI Shin’ichi, MOCHIZUKI Kimihiro, UEHIRA Kenji, ITO Yoshihiro, AZUMA Ryosuke, KAIHO Yuka, NO Tetsuo, SHIOBARA Hajime, HINO Ryota, MURAI Yoshio, YAKIWARA Hiroshi, SATO Toshinori, MACHIDA Yuya, SHINBO Takashi, ISSE Takehi, MIYAMACHI Hiroki, OBANA Koichiro, TAKAHASHI Narumi, KODAIRA Shuichi, KANEDA Yoshiyuki, HIRATA Kenji, YOSHIKAWA Sumio, OBARA Kazushige, IWASAKI Takaya, HIRATA Naoshi

Journal/Book_names=Abstracts, Japan Geoscience Union Meeting (DVD)

volume=2011

pages=MIS036-P89

Publish_year=2011

Publish_Country=JPN

Publisher=Japan Geoscience Union

Language_of_Text=JA, EN

ID=201161902

@id=https://gbank.gsj.jp/ld/resource/geolis/201161902