Geological Literature Search (Geological Survey of Japan / AIST)

Spatial distribution of foreshocks and aftershocks of the 2011 Tohoku earthquake and their focal mechanisms(MIS036-P64)(poster session)(abs.)

Authors=ASANO Youichi!SAITO Tatsuhiko!ITO Yoshihiro!SHIOMI Katsuhiko!HIROSE Hitoshi!MATSUMOTO Takumi!UENO Tomotake!ENESCU Bogdan!KAZAKAMI Tomoe!KIMURA Takeshi!KIMURA Hisanori!TAKEDA Tetsuya!TANAKA Sachiko!MATSUZAWA Takanori!MATSUBAYASHI Hirotoshi!MIYOSHI Takayuki!HARYU Yoshikatsu!AOI Shin!HORI Sadaki!SEKIGUCHI Shoji

Journal/Book_names=Abstracts, Japan Geoscience Union Meeting (DVD)

Publish_Country=Japan

volume=2011

pages=MIS036-P64

Publish_year=2011

Publisher=Japan Geoscience Union

Language_of_Text=JA ! EN

Data_Type=SE!CO

Map_Scale=0

ID=201161877