Geological Literature Search (Geological Survey of Japan / AIST)

The Repeated Seismic Survey 2010 in Sakurajima Volcano, South Kyushu, Japan - The Second Round -

Authors=TSUTSUI Tomoki ! TAMEGURI Takeshi ! IGUCHI Masato ! OIKAWA Jun ! OSHIMA Hiromitsu ! MAEKAWA Tokumitsu ! AOYAMA Hiroshi ! UEKI Sadato ! HIRAHARA Satoshi ! NOGAMI Kenji ! OHMINATO Takao ! ICHIHARA Mie ! TSUJI Hiroshi ! HORIKAWA Shinichiro ! OKUDA Takashi ! SHIMIZU Hiroshi ! MATSUSHIMA Takeshi ! OHKURA Takahiro ! YOSHIKAWA Shin ! SONODA Tadaomi ! MIYAMACHI Hiroki ! YAKIWARA Hiroshi ! HIRANO Shuichiro ! SAITO Koichiro ! SUEMINE Koichi ! GOTO Susumu ! IKEGAME Takamitsu ! KATO Koji ! MATSUSUE Shinichi ! KOHNO Taisuke ! UTSUNOMIYA Shingo ! GOTO Hirohito ! WATANABE Ryuichi ! MAEHARA Yuki ! SATOH Izumi ! OYABU Ryudo ! SHIMIZU Hidehiko ! YAMASHITA Yusuke

Journal/Book_names=Annuals, Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University(CD-ROM)

Publish_Country=Japan

number=54B

pages=195-208

Publish_year=2011

Publisher=Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University

Language_of_Text=JA

Language_of_Abs.=JA!EN

Data_Type=SE

ISSN=0386412X

Map_Scale=0

ID=201123833