Geological Literature Search (Geological Survey of Japan / AIST)

Anomalous depth dependency of the stress field in the 2007 Noto Hanto, Japan, earthquake: Potential involvement of a deep fluid reservoir

Authors=KATO Aitaro ! SAKAI Shinichi ! IIDAKA Takashi ! IWASAKI Takaya ! KURASHIMO Eiji ! IGARASHI Toshihiro ! HIRATA Naoshi ! KANAZAWA Toshihiko ! KATSUMATA Kei ! TAKAHASHI Hiroaki ! HONDA Ryo ! MAEDA Takahiro ! ICHIYANAGI Masayoshi ! YAMAGUCHI Teruhiro ! KOSUGA Masahiro ! OKADA Tomomi ! NAKAJIMA Junichi ! HORI Shuichiro ! NAKAYAMA Takashi ! HASEGAWA Akira ! KONO Toshio ! SUZUKI Syuichi ! TSUMURA Noriko ! HIRAMATSU Yoshihiro ! SUGAYA Katsunori ! HAYASHI Aiko ! HIROSE Tetsuya ! SAWADA Akihiro ! TANAKA Keisuke ! YAMANAKA Yoshiko ! NAKAMICHI Haruhisa ! OKUDA Takashi ! IIO Yoshihisa ! NISHIGAMI Kin'ya ! MIYAZAWA Masatoshi ! WADA Hiroo ! HIRANO Norio ! KATAO Hiroshi ! OHMI Shiro ! ITO Kiyoshi ! DOI Issei ! NODA Shunta ! MATSUMOTO Satoshi ! MATSUSHIMA Takeshi ! SAIGA Atsushi ! MIYAMACHI Hiroki ! IMANISHI Kazutoshi ! TAKEDA Tetsuya ! ASANO Youichi ! YUKUTAKE Yohei ! UENO Tomotake ! MAEDA Takuto ! MATSUZAWA Takanori ! SEKINE Shutaro ! MATSUBARA Makoto ! OBARA Kazushige

Journal/Book_names=Geophysical Research Letters

Publish_Country=United States

volume=38

number=6

pages=L06306.1-L06306.5

Publish_year=2011

Publisher=American Geophysical Union

Language_of_Text=EN

Language_of_Abs.=EN

Data_Type=SE

ISSN=00948276

DOI= 10.1029/2010GL046413

ID=201121618