Geological Literature Search (Geological Survey of Japan / AIST)

Structural variation from off Shikoku to the Kii Peninsula related to various earthquake phenomena (C11-10)(abs.)

Authors=NAKANISHI Ayako ! SHIMOMURA Norio ! KODAIRA Shuichi ! OBANA Koichiro ! TAKAHASHI Tsutomu ! YAMAMOTO Yojiro ! SATO Takeshi ! FUJIMORI Hidetoshi ! KASHIWASE Kazuhiko ! KANEDA Yoshiyuki ! MOCHIZUKI Kimihiro ! KATO Aitaro ! IIDAKA Takashi ! KURASHIMO Eiji ! SHINOHARA Masanao ! TAKEDA Tetsuya ! SHIOMI Katsuhiko

Journal/Book_names=Programme and Abstracts, the Seismological Society of Japan, Fall Meeting

Publish_Country=Japan

volume=2011

pages=85-85

Publish_year=2011

Publisher=Seismological Society of Japan

Language_of_Text=JA

Data_Type=SE!CO

ID=201110322