Geological Literature Search (Geological Survey of Japan / AIST)

Volcanic topography of Fukutoku-Okanoba volcano in Volcano Islands after the 2010 eruption (abs.)

Authors=ITO Koji ! KATO Shoji ! TAKAHASHI Masaki ! SAITO Akinori ! KAWASHIRI Chitoshi ! YOSHIOKA Shinichi ! IKEDA Nobuhiro ! MAEHARA Kota ! SAKASHITA Koji ! KAMAKURA Takuya

Journal/Book_names=Programme and Abstracts, the Volcanological Society of Japan

Publish_Country=Japan

volume=2010

pages=20-20

Publish_year=2010

Publisher=Volcanological Society of Japan

Language_of_Text=JA

Data_Type=SE!CO

ID=201042515