Geological Literature Search (Geological Survey of Japan / AIST)

The First Round of the Repeated Seismic Survey in Sakurajima Volcano, South Kyushu, Japan

Authors=TSUTSUI Tomoki ! IGUCHI Masato ! TAMEGURI Takeshi ! UEDA Yoshihiro ! Oshima Hiromitsu ! UEKI Sadato ! Ohminato Takao ! OIKAWA Jun ! ICHIHARA Mie ! NOGAMI Kenji ! NAKAMICHI Haruhisa ! Ohkura Takahiro ! SHIMIZU Hiroshi ! MIYAMACHI Hiroki ! YAKIWARA Hiroshi ! MAEKAWA Tokumitsu ! HORIKAWA Shinichiro ! YOSHIKAWA Shin ! SONODA Tadaomi ! HIRANO Shuichiro ! SUEMINE Koichi ! HAYASHI Mikita ! KATO Koji ! NAGAO Jun ! IKEGAME Takamitsu ! MATSUSUE Shinichi ! GOTO Hirohito ! KOHNO Taisuke ! YANADA Takahiro ! TANAKA Madoka ! WATANABE Ryuichi ! NAGAOKA Yutaka ! MAEHARA Yuki ! YOSHIDA Sayumi ! KOBAYASHI Yumi ! KAYAHASHI Shiro

Journal/Book_names=Annuals, Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University (CD-ROM)

Publish_Country=Japan

number=53B

pages=241-260

Publish_year=2010

Publisher=Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University

Language_of_Text=JA

Language_of_Abs.=JA!EN

Data_Type=SE

ISSN=0386412X

Map_Scale=0

ID=201022989