Geological Literature Search (Geological Survey of Japan / AIST)

Aftershock Observation for the 2007 Noto Hanto Earthquake

Authors=SAKAI Shinichi!KATO Aitaro!KURASHIMO Eiji!IIDAKA Takashi!IGARASHI Toshihiro!HIRATA Naoshi!IWASAKI Takaya!KANAZAWA Toshihiko! WATANABE Shigeru!HANEDA Toshio!KOBAYASHI Masaru!MIURA Katsumi!MIURA Reiko!TAGAMI Kiyoko!OGINO Izumi! SAKA Mamoru!WATANABE Atsushi!MIYAKAWA Koji!KATSUMATA Kei!TAKAHASHI Hiroaki!KASAHARA Minoru!HONDA Ryo!MAEDA Takahiro!ICHIYANAGI Masayoshi!YAMAGUCHI Teruhiro!KOSUGA Masahiro!OKADA Tomomi!NAKAJIMA Junichi!HORI Shuichiro!NAKAYAMA Takashi!NII Kyohei!HASEGAWA Akira!KONO Toshio!SUZUKI Shuichi!TSUMURA Noriko!KOBAYASHI Risa!NOZAKI Kenji!HIRAMATSU Yoshihiro!SUGAYA Katsunori!HAYASHI Aiko!HIROSE Tetsuya!SAWADA Akihiro!TANAKA Keisuke!YAMANAKA Yoshiko!NAKAMICHI Haruhisa!OKUDA Takashi!IIO Yoshihisa!NISHIGAMI Kin'ya!MIYAZAWA Masatoshi!WADA Hiroo!HIRANO Norio!NAKAO Setsuo!KATAO Hiroshi!OHMI Shiro!ITO Kiyoshi!SHIBUTANI Takuo!KANO Yasuyuki!DOI Issei!NODA Shunta!KATAGI Takeshi!NISHITSUJI Yohei!MATSUMOTO Satoshi!MATSUSHIMA Ken!SAIGA Atsushi!MIYAMACHI Hiroki!IMANISHI Kazutoshi!KUWAHARA Yasuto!CHO Ikuo

Journal/Book_names=Bulletin of the Earthquake Research Institute, University of Tokyo

Publish_Country=Japan

volume=82

number=3

pages=225-233

Publish_year=2007

Publisher=Earthquake Research Institute, University of Tokyo

Language_of_Text=JA

Language_of_Abs.=EN

Data_Type=SE

ISSN=00408972

Map_Scale=0

Link_Info_1=東京大学学術機関リポジトリFull Text

ID=200821939