Geological Literature Search (Geological Survey of Japan / AIST)

deline of visual core description (VCD) lithology classification scheme on the D/V Chikyu and related on-shore research(J252-P003)(poster session)(abs.)

Authors=SAKAMOTO Tatsuhiko ! AOIKE Kan ! ABE Natsue ! ANMA Ryo ! IIJIMA Koichi ! IKEHARA Ken ! IKEHARA Minoru ! UJIIE Kohtaro ! UMINO Susumu ! KATAOKA Kyoko S. ! KANAMATSU Toshiya ! KINOSHITA Masataka ! KURAMOTO Shin'ichi ! SAITO Saneatsu ! SAKAI Saburo ! SAKAGUCHI Arito ! SATO Hiroshi ! SANO Takashi ! TAKAHASHI Kyoma ! TERABAYASHI Masaru ! NAGAHASHI Tohru ! HISAMITSU Toshio ! MASAGO Hideki ! MACHIYAMA Hideaki ! MATSUDA Hiroki ! YOKOKAWA Miwa ! TAKAGI Hideo ! SATOH Mikio ! SOH Wonn ! NARUSE Hajime ! HOSHIZUMI Hideo ! MICHIBAYASHI Katsuyoshi ! KIMURA Gaku

Journal/Book_names=Abstracts, Japan Geoscience Union Meeting (CD-ROM)

Publish_Country=Japan

volume=2007

pages=J252-P003

Publish_year=2007

Publisher=Japan Geoscience Union

Language_of_Text=JA!EN

Data_Type=SE!CO

ID=200733579