Geological Literature Search (Geological Survey of Japan / AIST)

Paleomagnetism of the TCDP core samples and its implication to underground geocurrent(Z163-009)(abs.)

Authors=NAKAMURA Norihiro ! UEHARA Minoru ! MISHIMA Toshiaki ! FUKUCHI Tatsuro ! HIRONO Tetsuro ! IKEHARA Minoru ! TADAI Osamu ! SAKAGUCHI Masumi ! KIKUTA Hiroyuki ! AOIKE Kan ! FUJIMOTO Koichiro ! HASHIMOTO Yoshitaka ! ISHIKAWA Tsuyoshi ! ITO Hisao ! KINOSHITA Masataka ! LIN Weiren ! MASUDA Koji ! MATSUBAYASHI Osamu ! MIZOGUCHI Kazuo ! MURAYAMA Masafumi ! OTSUKI Kenshiro ! SHIMAMOTO Toshihiko ! SONE Hiroki ! TAKAHASHI Miki ! TANIKAWA Wataru ! TANIMIZU Masaharu ! SOH Wonn ! SONG Sheng-Rong

Journal/Book_names=Abstracts, Japan Geoscience Union Meeting (CD-ROM)

Publish_Country=Japan

volume=2007

pages=Z163-009

Publish_year=2007

Publisher=Japan Geoscience Union

Language_of_Text=EN

Data_Type=SE!CO

ID=200731874