Geological Literature Search (Geological Survey of Japan / AIST)

Seismic Exploration by Using Active Sources at Suwanosejima Volcano

Authors=Seismic exploration group of Suwanosejima Volcano ! YAKIWARA Hiroshi ! IGUCHI Masato ! TAMEGURI Takeshi ! TSUTSUI Tomoki ! OIKAWA Jun ! OHKURA Takahiro ! MIYAMACHI Hiroki ! HIRABAYASHI Jun-ichi ! SHIMIZU Hiroshi ! SUZUKI Atsuo ! MORI Takehiko ! AIZAWA Hiroki ! KOHNO Yu'uki ! BABA Ryuta ! YOSHIKAWA Shin ! SAITO Takeshi ! FUKUSHIMA Masayo ! HIRANO Syu'ichiro

Journal/Book_names=Dynamics of Volcanic Explosion, Vol.4, 2006

Publish_Country=Japan

pages=49-54

Publish_year=2006

Language_of_Text=JA

Data_Type=RE

ID=200626816