Geological Literature Search (Geological Survey of Japan / AIST)

Seismic reflection profiling across the Matsuyama fault, active fault system along the eastern margin of the Shonai plain, northeast Japan

Authors=KATO Naoko ! SANO Hiroshi ! IMAIZUMI Toshifumi ! KOSHIYA Shin ! TODA Shigeru ! OGINO Sumiko ! ECHIGO Tomoo ! KIMURA Haruo ! KAGOHARA Kyoko ! MORISHITA Nobuto ! KOBAYASHI Tsutomu ! TAKAHASHI Shuichi ! UMETSU Yosuke ! MIZUMOTO Tadaki ! YOSHIDA Akihiro ! KOIKE Taro ! SATO Ryo

Journal/Book_names=Active Fault Research

Publish_Country=Japan

number=26

pages=87-93

Publish_year=2006

Publisher=Research Group for Active Faults of Japan

Language_of_Text=JA

Language_of_Abs.=EN

Data_Type=SE

ISSN=09181024

Map_Scale=0

DOI= 10.11462/afr1985.2006.26_87

ID=200626642