Geological Literature Search (Geological Survey of Japan / AIST)

Crustal Structure of the Outer Zone in Southwest Japan revealed by Shikoku and Seto-Inland-Sea Seismic Profiling in 2002

Authors=SATO Hiroshi ! KOJIMA Yuji ! MURATA Akihiro ! ITO Tanio ! KANEDA Yoshiyuki ! ONISHI Masazumi ! IWASAKI Takaya ! OHO Yukimasa ! OGINO Sumiko ! KANO Ken'ichi ! KAWAMURA Tomonori ! KURASHIMO Eiji ! KOSHIYA Shin ! TAKASU Akira ! TAKESHITA Toru ! TSUMURA Noriko ! TERABAYASHI Yu ! TOYOHARA Fujio ! NAKAJIMA Takashi ! NODA Ken ! HASHIMOTO Yoshitaka ! HASEGAWA Shuichi ! HIRATA Naoshi ! MIYAUCHI Takahiro ! MIYATA Takao ! YAMAKITA Satoshi ! YOSHIDA Takeyoshi ! HARDER Steven!MILLER Kate!KAIP Galen!OZAWA Takeshi ! IKAWA Takeshi

Journal/Book_names=Bulletin of the Earthquake Research Institute, University of Tokyo

Publish_Country=Japan

volume=80

number=2

pages=53-71

Publish_year=2006

Publisher=Earthquake Research Institute, University of Tokyo

Language_of_Text=JA

Language_of_Abs.=EN

Data_Type=SE

ISSN=00408972

Map_Scale=0

Link_Info_1=東京大学学術機関リポジトリFull Text

ID=200623401