Geological Literature Search (Geological Survey of Japan / AIST)

Seismic Exploration Using Active Sources at Kuchierabujima Volcano, Southwest Japan

Authors=IGUCHI Masato ! YAMAMOTO Keigo ! HASHIMOTO Takeshi ! TSUTSUI Tomoki ! TANAKA Satoru ! ONIZAWA Shinya ! AOKI Yosuke ! WATANABE Toshiki ! OHKURA Takahiro ! SHIMIZU Hiroshi ! YAKIWARA Hiroshi ! MIYAMACHI Hiroki ! HIRAMATSU Hideyuki ! TAMEGURI Takeshi ! TAKAYAMA Tetsuro ! FUKUSHIMA Masayo ! TRIASTUTY Hetty ! ISHIHARA Kazuhiro ! OSHIMA Hiromitsu ! SUZUKI Atsuo ! MAEKAWA Tokumitsu ! KAJII Tatsuya ! WATANABE Yoshiaki ! OGIWARA Yohei ! NOGAMI Kenji ! OIKAWA Mitsuhiro ! HIRABAYASHI Jun-ichi ! TSUJI Hiroshi ! HIRATA Yasuhiro ! OKUDA Takashi ! ITOH Taku ! YOSHIKAWA Shin ! INOUE Hiroyuki ! IKEDA Sayaka ! HORI Mio ! SAITO Masaki ! HIRANO Shuichiro ! UEKAMA Yudai ! IGUCHI Motoharu ! TAKESHITA Takahiro ! MORI Takehiko

Journal/Book_names=Bulletin of the Earthquake Research Institute, University of Tokyo

Publish_Country=Japan

volume=80

number=1

pages=11-40

Publish_year=2005

Publisher=Earthquake Research Institute, University of Tokyo

Language_of_Text=JA

Language_of_Abs.=EN

Data_Type=SE

ISSN=00408972

Map_Scale=0

Link_Info_1=東京大学学術機関リポジトリFull Text

ID=200620236