Geological Literature Search (Geological Survey of Japan / AIST)

Tsunami run-up heights of the 2003 Tokachi-oki earthquake

Authors=TANIOKA Yuichiro ! NISHIMURA Yuichi ! HIRAKAWA Kazuomi ! IMAMURA Fumihiko ! ABE Ikuo ! ABE Yoshi ! SHINDOU Kazuya ! MATSUTOMI Hideo ! TAKAHASHI Tomoyuki ! IMAI Kentaro ! HARADA Kenji ! NAMEGAWA Yuichi ! HASEGAWA Yohei ! HAYASHI Yutaka ! NANAYAMA Futoshi ! KAMATAKI Takanobu ! KAWATA Yoshiaki ! FUKASAWA Yoshinobu ! KOSHIMURA Shunichi ! HADA Yasunori ! AZUMAI Yusuke ! HIRATA Kenji ! KAMIKAWA Akiyasu ! YOSHIKAWA Akifumi ! SHIGA Toru ! KOBAYASHI Masaki ! MASAKA Seiichi

Journal/Book_names=Earth, Planets and Space

Publish_Country=Japan

volume=56

number=3

pages=359-365

Publish_year=2004

Publisher=Society of Geomagnetism and Earth, Planetary and Space Sciences(SGEPSS)!Seismological Society of Japan ! Volcanological Society of Japan ! Geodetic Society of Japan ! Japanese Society for Planetary Sciences ! Terra Scientific Publishing(TERRAPUB)

Language_of_Text=EN

Language_of_Abs.=EN

Data_Type=SE

ISSN=13438832

ID=200421241