Geological Literature Search (Geological Survey of Japan / AIST)

Long-Term Monitoring Using Deep Seafloor Boreholes Penetrating the Seismogenic Zone

Authors=SHINOHARA Masanao ! ARAKI Eiichiro ! KAMATA Masahiro ! KINOSHITA Masataka ! KYO Nori ! KUROKI Kazushi ! KOSUGE Yoshinori ! KOBAYASHI Shomei ! KONNO Sunao ! GOTO Tadanori ! SAITO Saneatsu ! SUZUKI Masayoshi ! TAKAHASHI Toru ! TADOKORO Keiichi ! TSUNOGAI Urumu ! TEZUKA Kazuhiro ! NANBA Kenji ! NISHI Masatoshi HINO Ryota ! MIKADA Hitoshi ! MORITA Nobuo ! YOSHIDA Chikao ! ITO Hisao

Journal/Book_names=Bulletin of the Earthquake Research Institute, University of Tokyo

Publish_Country=Japan

volume=78

number=2

pages=205-218

Publish_year=2003

Publisher=Earthquake Research Institute, University of Tokyo

Language_of_Text=EN

Language_of_Abs.=EN

Data_Type=SE

ISSN=00408972

Map_Scale=0

Link_Info_1=東京大学学術機関リポジトリFull Text

ID=200318585