Geological Literature Search (Geological Survey of Japan / AIST)

A Mesoscale Iron Enrichment in the Western Subarctic Pacific Induces a large Centric Diatom Bloom

Authors=TSUDA Atsushi!TAKEDA Shigenobu!SAITO Hiroaki!NISHIOKA Jun!NOJIRI Yukihiro!KUDO Isao!KIYOSAWA Hiroshi!SHIOMOTO Akihiro!IMAI Keiri!ONO Tsuneo!SHIMAMOTO Akifumi!TSUMUNE Daisuke!YOSHIMURA Takeshi!AONO Tatsuo!HINUMA Akira!KINUGASA Masatoshi!SUZUKI Koji!SOHRIN Yoshiki!NOIRI Yoshifumi!TANI Heihachiro!DEGUCHI Yuji!TSURUSHIMA Nobuo!OGAWA Hiroshi!FUKAMI Kimio!KUMA Kenshi!SAINO Toshiro

Journal/Book_names=Science

Publish_Country=United States

volume=300

number=5621

pages=958-961

Publish_year=2003

Publisher=American Association for the Advancement of Science

Language_of_Text=EN

Language_of_Abs.=EN

Data_Type=SE

ISSN=00368075

DOI= 10.1126/science.1082000

ID=200301019