Geological Literature Search (Geological Survey of Japan / AIST)

Distribution of Hypocenters and Focal Mechanisms in and around the Hidaka Arc-Arc Collision Zone Revealed by a Dense Temporary Seismic Network

Authors=KATSUMATA Kei ! WADA Naoto ! KASAHARA Minoru ! OKAYAMA Muneo ! ICHIYANAGI Masayoshi ! ISHIKAWA Haruyoshi ! TAKADA Masamitsu ! CHO IKUO ! UMINO Norihito ! OKADA Tomomi ! NAKAMURA Ayako ! HORI Shuichiro ! TACHIBANA Kenji ! KONO Toshio ! NIDA Koichi ! HASHIMOTO Keiichi ! ITO Yoshihiro ! IGARASHI Toshihiro ! NAKAJIMA Junichi ! ASANO Yoichi ! ITO Aki ! UCHIDA Naoki ! SODA Yasue ! UJIKAWA Hisako ! HASEMI Akiko ! DEMACHI Tomotsugu ! HIRATA Naoshi ! URABE Taku ! SAKAI Shin'ichi ! IDE Satoshi ! OGINO Izumi ! SETO Norihiko ! SAKAI Kaname ! HASHIMOTO Shin'ichi ! HANEDA Toshio ! YAMANAKA Yoshiko ! MIURA Katsumi ! HAGIWARA Hiroko ! KOBAYASHI Masaru ! INOUE Yoshihiro ! TAGAMI Kiyoko ! NAKAGAWA Shigeki ! TSUDA Ken'ichi ! MATSUBARA Makoto ! TADA Taku ! AOYAMA Hiroshi ! MATSUZAWA Takanori ! ZHAO Yanlai ! YAMAZAKI Fumihito ! YAMADA Mamoru ! SASAKI Yoshimi ! HIRAMATSU Yoshihiro ! SAIGA Atsushi ! KOMORI Tetsuya ! UMEDA Yasuhiro ! ITO Kiyoshi ! KOIZUMI Makoto ! WADA Hiroo ! HIRANO Norio ! NISHIDA Ryohei ! MATSUSHIMA Takeshi ! UEH

Journal/Book_names=Bulletin of the Earthquake Research Institute

Publish_Country=Japan

volume=77

number=3

pages=199-223

Publish_year=2003

Publisher=Earthquake Research Institute, University of Tokyo

Language_of_Text=JA

Language_of_Abs.=EN

Data_Type=SE

ISSN=00408972

Map_Scale=0

Link_Info_1=東京大学学術機関リポジトリFull Text

ID=200300387