Geological Literature Search (Geological Survey of Japan / AIST)

Seismic Refraction/Wide-angle Reflection profiling in the Eastern Shikoku Island and Chugoku District

Authors=KURASHIMO Eiji ! HIRATA Naoshi ! IWASAKI Takaya ! KODAIRA Shuichi ! KANEDA Yoshiyuki ! ITO Kiyoshi ! NISHIDA Ryohei ! KIMURA Shozo ! SHIBUTANI Takuo ! MATSUMURA Kazuo ! WATANABE Kunihiko ! ICHINOSE Yoichiro ! NAKAMURA Masao ! INOUE Yoshihiro ! KITAMURA Yasuko ! KOBAYASHI Masaru ! SAKA Mamoru ! TAGAMI Kiyoko ! HANEDA Toshio ! MIURA Katsumi ! MIURA Reiko ! KAWATANI Kazuo ! TOKUNAGA Masako ! TASHIRO Katsuya ! NAKAHIGASHI Kazuo ! DOI Takanori ! WATANABE Atsushi ! KURIYAMA Miyako ! NEGISHI Hiroaki ! FUJISAWA Yosuke ! TAKAHASHI Shigeyoshi ! NOGUCHI Tatsuya ! YODEN Takashi ! YOSHIKAWA Daichi ! YASUOKA Syuhei ! IKAWA Takeshi

Journal/Book_names=Bulletin of the Earthquake Research Institute, University of Tokyo

Publish_Country=Japan

volume=76

number=2

pages=187-202

Publish_year=2001

Publisher=Earthquake Research Institute, University of Tokyo

Language_of_Text=JA

Language_of_Abs.=EN

Data_Type=SE

ISSN=00408972

Map_Scale=0

Link_Info_1=東京大学学術機関リポジトリFull Text

ID=200114835