Geological Literature Search (GEOLIS) (Geological Survey of Japan / AIST)

The May 27,1995 Mw=7.0 Sakhalin Earthquake: Source Process of the Main Shock and Aftershock Activity

Authors=KATSUMATA Kei, KASAHARA Minoru, ICHIYANAGI Masayoshi, KIKUCHI Masayuki, KANAMORI Hiroo, SEN Rak-Se, KIM Chun-Un, IVASCHENKO Alexei, TATEVOSSIAN Ruben, STRAKHOV V.

Journal/Book_names=OHO-TSUKU PURE-TO UNDOU NO CHIKYUU BUTSURIGAKUTEKI KENSHOU TO SONO TEKUTONIKUSU NO KENKYUU, MONBUSHOU KAGAKU KENKYUUHI HOJOKIN ( KOKUSAI GAKUJUTSU KENKYUU ) NO. 08041088 CHOUSA KENKYUU SEIKA HOUKOKUSHO ( HEISEI 8 KARA 10 NENDO )

pages=34-63

Publish_year=1999

Publish_Country=JPN

Publisher=KASAHARA Minoru (Graduate School of Science, Hokkaido University)

Language_of_Text=EN

Language_of_Abs=EN

ID=200004552

@id=https://gbank.gsj.jp/ld/resource/geolis/200004552