Geological Literature Search (Geological Survey of Japan / AIST)

Shallow seismic reflection profiling across the wesstern marginal faults of Kitakami Lowland, Iwate Pref., northeast Japan (abs.)

Authors=KURASHIMO Eiji!KOSHIYA Shin!NODA Masaru!HIRANO Shin-ichi!KATO Hajime!SATO Hiroshi!OGINO Sumiko!TAKEDA Tetsuya!ARAI Yoshimasa!KATO Takashi!FUKUI Hiroto!ABE Yoshitaka!GOTOU Yoshio!HORIUCHI Chika!ETTYU Daisuke!MITACHI Yoshiyuki!MORISHITA Yusuke!NAGAOKA Atsuko!OKUDERA Yuji!SATO Toshimasa!SHIMAMORI Maki!IKEDA Yasutaka!IKAWA Takeshi!MURAKAMI Fumitoshi

Journal/Book_names=Programme and Abstracts, the Seismological Society of Japan, Fall Meeting

Publish_Country=Japan

volume=1998

pages=22-22

Publish_year=1998

Publisher=Seismological Society of Japan

Language_of_Text=JA

Data_Type=SE!CO

ID=199804588