Geological Literature Search (Geological Survey of Japan / AIST)

Report on Hyogoken Nanbu Earthquake by Geo-pollution Investigation teams - Interim Report of Kobe City Area -

Authors=SUZUKI Yoshikazu ! AIUCHI Makoto ! ASAI Yasuyoshi ! ASAZUMA Takashi ! FUJII Syouji ! FUJITA Tomoko ! FUKUMA Toshio ! FUKUMOCHI Masaaki ! HANAZIMA Hiroshi ! HAYASHI Tatsuhiko ! HIRASAWA Yuuzi ! HIYAMA Tomoyo ! HORIKAWA Shigeo ! ISHIYAMA Hideki ! IMAI Toshiatsu ! IWAMOTO Hiroshi ! KAMIGAITO Jyunko ! KAWASAKI Yoshinari ! KIRIYAMA Tadaki ! KITANO Koji ! KOBAYASHI Shigeru ! KONDO Takeshi ! KOUNO Masakazu ! MACHIDA Jyunji ! MATSUI Tomoo ! MATSUMURA Mitsuo ! MATSUNOBU Kunitoshi ! MINAMI Tarou ! MIURA Seiji ! MIYAZAKI Hiroaki ! MORITA Kyousuke ! NAKAMURA Yasuo ! NIREI Hisashi ! NISHIJIMA Hisayoshi ! NOUSHOU Takao ! OZAWA Masato ! SAIKI Tetsuya ! SASAKI Takashi ! SATOH Naohiro ! SHIMADA Takaaki ! SHINBA Syouji ! SUGAWARA Michihiko ! TAINOSHOU Yoshiaki ! UCHIDA Satoko ! UESUNA Syouichi ! UMEBAYASHI Yutaka ! UZAWA Masaaki ! WAKABAYASHI Masahiro ! YAMAGISHI Ken-ichi ! YAMAMOTO Isamu

Journal/Book_names=Proceedings of the Symposium on Geo-Environments and Geo-Technics

Publish_Country=Japan

volume=5

pages=337-346

Publish_year=1995

Publisher=Committee of Environmental Geology, Geological Society of Japan

Language_of_Text=JA

Language_of_Abs.=EN

Data_Type=SE

ISSN=09177183

ID=199612636