Geological Literature Search (Geological Survey of Japan / AIST)

Subsurface structure along the Ina River from shallow seismic reflection data, eastern part of Hyogo Prefecture (abs.)

Authors=TODA Shigeru!KAWASAKI Shinji!MORI Takehiko!MATSUMOTO Yoshihiro!NAKABOH Makoto!TAKEMURA Keiji!OKADA Atsumasa!INOUE Naoto!MORII Takeo!NISHIURA Satoshi!NAKAGAWA Koichi!UNO Koji!KATO Shigeru!KOBAYASHI Fumio!KAGAWA Toshiyuki!YOKOTA Hiroshi

Journal/Book_names=Programme and Abstracts, the Seismological Society of Japan

Publish_Country=Japan

volume=1995

number=2

pages=183-183

Publish_year=1995

Publisher=Seismological Society of Japan

Language_of_Text=JA

Data_Type=CO!SE

ID=199507031