Geological Literature Search (Geological Survey of Japan / AIST)

Removal Method of Polluted Lake Sediment

Authors=MATSUNAGA Tsuneo!SAITO Yoshiki!INOUCHI Yoshio!KATAYAMA Hajime!ISHIHARA Takemi!INAZAKI Tomio!TERASHIMA Shigeru!KANAI Yutaka!TERASHIMA Minako!YASUDA Akira!SAITO Eiji!WATANABE Kazuaki!MIYAZAKI Jun'ichi!TAKEUCHI Saburou!YOSHIKAWA Hideki!OKINO Tokio!KUMON Fujio

Publish_Country=Japan

pages=47.1-47.23

Publish_year=1994

Language_of_Text=JA

Language_of_Abs.=EN

Data_Type=RE

ID=199503578