Geological Literature Search (Geological Survey of Japan / AIST)

Microearthquake Activity in the Nikko-Ashio Area, Western Part of Tochigi Prefecture, Japan

Authors=ITO Akihiko ! SUZUKI Masayuki ! HASEGAWA Akira ! MATSUMOTO Satoshi ! HORIUCHI Shigeki ! MATSUZAWA Toru ! YAMAMOTO Akira ! UMINO Norihito ! KONO Toshio ! HORI Shuichiro ! TSUMURA Noriko ! TANAKA Kazuo ! SATO Tamao ! KOSUGA Masahiro ! KASAHARA Minoru ! OKAYAMA Muneo ! HASEMI Akiko

Journal/Book_names=Zisin; Journal of the Seismological Society of Japan, Second Series

Publish_Country=Japan

volume=47

number=3

pages=287-302

Publish_year=1994

Publisher=Seismological Society of Japan

Language_of_Text=JA

Language_of_Abs.=EN

Data_Type=SE

ISSN=00371114

ID=199401910