Geological Literature Search (Geological Survey of Japan / AIST)

A seismic exploration for Nango valley, Aso caldera; a preliminary report (abs.)

Authors=TSUTSUI Tomoki ! SUDO Yasuaki ! NAKAGAWA Ichiro ! SAKO Mikio ! MASUDA Hideharu ! HOKA Teruaki ! YAMADA Toshihiro ! YOSHIKAWA Shin ! KAWASAKI Shinji ! OKAMOTO Shigeru ! KAKU Hiroyuki ! OKADA Hiromu ! MORI Hitoshi ! MAEKAWA Tokumitsu ! MIYAKOSHI Ken ! MIKADA Hitoshi ! MATSUSHIMA Takeshi ! KAGAWA Takao ! IKAWA Takeshi ! KURODA Toru

Journal/Book_names=Abstracts for the 1993 Japan Earth and Planetary Science Joint Meeting

Publish_Country=Japan

pages=287-287

Publish_year=1993

Publisher=Seismological Society of Japan ! Volcanological Society of Japan ! Geodetic Society of Japan ! Geochemical Society of Japan ! Society of Geomagnetism and Earth, Planetary and Space Sciences

Language_of_Text=JA

Data_Type=SE!CO

Map_Scale=0

ID=199307831