Geological Literature Search (Geological Survey of Japan / AIST)

Removal Method of Polluted Lake Sediment

Authors=ISHIHARA Takemi!INOUCHI Yoshio!SAITO Yoshiki!KATAYAMA Hajime!MIYATA Yuichiro!INAZAKI Tomio!OOKUBO Yasukuni!MATSUNAGA Tsuneo!TERASHIMA Shigeru!TERASHIMA Minako!YASUDA Akira!SAITO Eiji!WATANABE Kazuaki!MIYAZAKI Jun'ichi!TAKEUCHI Saburou!YOSHIKAWA Hideki!OKINO Tokio!KUMON Fujio!KAWAMURA Minoru

Publish_Country=Japan

pages=50.1-50.20

Publish_year=1993

Language_of_Text=JA

Language_of_Abs.=EN

Data_Type=RE

ID=199301902