Geological Literature Search (Geological Survey of Japan / AIST)

Focal Mechanism Analyses of Aftershocks of the 1984 Western Nagano Prefecture Earthquake

Authors=YAMAZAKI Fumihito ! HORIUCHI Shigeki ! ITO Kiyoshi ! MORIYA Takeo ! NISHIGAMI Kinya ! OOIDA Tooru ! OUCHI Toru ! TANADA Toshikazu ! TSUKUDA Tameshige ! AOKI Harumi ! FUJII Iwao ! HANEDA Toshio ! HASEGAWA Akira ! HASHIMOTO Shin'ichi ! HIRAHARA Kazuro ! HIRANO Norio ! HIRATA Naoshi ! IIO Yoshihisa ! IKAMI Akira ! ISHIKETA Yukio ! ITO Akihiko ! KANAZAWA Toshihiko ! KANESHIMA Satoshi ! KARAKAMA Ikuo ! KOBAYASHI Masaru ! KOIZUMI Makoto ! KONO Toshio ! KOSUGA Masahiro ! KURATA Yuji ! KURIYAMA Satoru ! KUROISO Akio ! MATSUZAWA Toru ! MIKUMO Takeshi ! MITSUNAMI Toshio ! MIURA Katsumi ! MIURA Kazuaki ! MIYAJIMA Rikio ! MIYAMACHI Hiroki ! MIZOUE Megumi ! NAKAJIMA Atsushi ! NAKAMURA Isao ! NAKAMURA Masaru ! NAKAYAMA Toru ! OIKE Kazuo ! OKAMOTO Takuo ! OKUDA Takahiro ! SAEKI Tatsuo ! SAKAI Kaname ! SHIBUTANI Takuo ! TAKAGI Akio

Journal/Book_names=Journal of Physics of the Earth

Publish_Country=Japan

volume=40

number=2

pages=327-341

Publish_year=1992

Publisher=Seismological Society of Japan ! Volcanological Society of Japan ! Geodetic Society of Japan ! Center for Academic Publications Japan

Language_of_Text=EN

Language_of_Abs.=EN

Data_Type=SE

ISSN=00223743

ID=199208856