Geological Literature Search (Geological Survey of Japan / AIST)

Hypocenter Locations by a Dense Network

Authors=HORIUCHI Shigeki ! ITO Kiyoshi ! MORIYA Takeo ! NISHIGAMI Kinya ! OOIDA Tooru ! OUCHI Toru ! TANADA Toshikazu ! TSUKUDA Tameshige ! YAMAZAKI Fumihito ! AOKI Harumi ! FUJII Iwao ! HANEDA Toshio ! HASEGAWA Akira ! HASHIMOTO Shin'ichi ! HIRAHARA Kazurou ! HIRATA Naoshi ! HIRANO Norio ! IIO Yoshihisa ! IKAMI Akira ! ISHIKETA Yukio ! ITO Akihiko ! KANAZAWA Toshihiko ! KANESHIMA Satoshi ! KARAKAMA Ikuo ! KOBAYASHI Masaru ! KOIZUMI Makoto ! KONO Toshio ! KOSUGA Masahiro ! KURATA Yuji ! KURIYAMA Satoru ! KUROISO Akio ! MATSUZAWA Toru ! MIKUMO Takeshi ! MITSUNAMI Toshio ! MIURA Katsumi ! MIURA Kazuaki ! MIYAJIMA Rikio ! MIYAMACHI Hiroki ! MIZOUE Megumi ! NAKAJIMA Atsushi ! NAKAMURA Isao ! NAKAMURA Masaru ! NAKAYAMA Toru ! OIKE Kazuo ! OKAMOTO Takuo ! OHKURA Takahiro ! SAEKI Tatsuo ! SAKAI Kaname ! SHIBUTANI Takuo ! SUZUKI Masayuki

Journal/Book_names=Journal of Physics of the Earth

Publish_Country=Japan

volume=40

number=2

pages=313-326

Publish_year=1992

Publisher=Seismological Society of Japan ! Volcanological Society of Japan ! Geodetic Society of Japan ! Center for Academic Publications Japan

Language_of_Text=EN

Language_of_Abs.=EN

Data_Type=SE

ISSN=00223743

ID=199201595