Geological Literature Search (Geological Survey of Japan / AIST)

Three-Dimensional P and S Wave Velocity Structure in the Focal Region of the 1984 Western Nagano Prefecture Earthquake

Authors=HIRAHARA Kazuro ! HIRATA Naoshi ! IKAMI Akira ! MIYAMACHI Hiroki ! YUBUKI Tetsuichiro ! AOKI Harumi ! FUJII Iwao ! HANEDA Toshio ! HASEGAWA Akira ! HASHIMOTO Shin'ichi ! HIRANO Norio ! HORIUCHI Shigeki ! IIO Yoshihisa ! ISHIKETA Yukio ! ITO Akihiko ! ITO Kiyoshi ! KANAZAWA Toshihiko ! KANESHIMA Satoshi ! KARAKAMA Ikuo ! KOBAYASHI Masaru ! KOIZUMI Makoto ! KONO Toshio ! KOSUGA Masahiro ! KURATA Yuji ! KURIYAMA Satoru ! KUROISO Akio ! MATSUZAWA Toru ! MIKUMO Takeshi ! MITSUNAMI Toshio ! MIURA Katsumi ! MIURA Kazuaki ! MIYAJIMA Rikio ! MIZOUE Megumi ! MORIYA Takeo ! NAKAJIMA Atsushi ! NAKAMURA Isao ! NAKAMURA Masaru ! NAKAMURA Toru ! NISHIGAMI Kinya ! OIKE Kazuo ! OKAMOTO Takuo ! OKURA Takahiro ! OOIDA Tooru ! OUCHI Toru ! SAEKI Tatsuo ! SAKAI Kaname ! SHIBUTANI Takuo ! SUZUKI Masayuki ! SUZUKI Sadaomi ! TAKAHASHI Masayoshi

Journal/Book_names=Journal of Physics of the Earth

Publish_Country=Japan

volume=40

number=2

pages=343-360

Publish_year=1992

Publisher=Seismological Society of Japan ! Volcanological Society of Japan ! Geodetic Society of Japan ! Center for Academic Publications Japan

Language_of_Text=EN

Language_of_Abs.=EN

Data_Type=SE

ISSN=00223743

ID=199201375