Geological Literature Search (GEOLIS) (Geological Survey of Japan / AIST)

GPS Observation Around the Sagami Bay, South Kanto, Japan (General Report)

Authors=MURATA Ichiro, KASAHARA Minoru, YAMAMOTO Akihiko, ICHIKAWA Ryuichi, MIURA Satoshi, TACHIBANA Kenji, NAKAO Shigeru, NIDA Koichi, FUJII Yoichiro, NAGASAKA Kenichi, KANAZAWA Toshihiko, WAKITA Hiroshi, YABUKI Tetsuichiro, SHIBASAKI Bunichiro, KATO Teruyuki, OKUBO Shuhei, WATADA Shingo, KAWAI Eiji, ISHII Hiroshi, MATSUMOTO Shigeo, HIRATA Yasuhiro, SATOMURA Mikio, SASAKI Yuji, USUI Wahei, KIMATA Fumiaki, SUMINO Yoshio, OKUDA Takasi, MIYAJIMA Rikio, NAKAMURA Masaru, NAKAMURA Kajuro, ITO Kiyoshi, YABUTA Yutaka, FUJIWARA Satoshi, TANAKA Torao, HIRAHARA Kazuro, HOSO Yoshinobu, KOIZUMI Makoto, TABEI Takao

Journal/Book_names=Journal of the Geodetic Society of Japan

volume=36

number=1

pages=23-36

Publish_year=1990

Publish_Country=JPN

Publisher=The Geodetic Society of Japan

Language_of_Text=JA

Language_of_Abs=EN

ISSN=00380830

DOI=10.11366/sokuchi1954.36.23

ID=199003417

@id=https://gbank.gsj.jp/ld/resource/geolis/199003417