Geological Literature Search (Geological Survey of Japan / AIST)

GPS Observation Around the Sagami Bay, South Kanto, Japan (General Report)

Authors=MURATA Ichiro ! KASAHARA Minoru ! YAMAMOTO Akihiko ! ICHIKAWA Ryuichi ! MIURA Satoshi ! TACHIBANA Kenji ! NAKAO Shigeru ! NIDA Koichi ! FUJII Yoichiro ! NAGASAKA Kenichi ! KANAZAWA Toshihiko ! WAKITA Hiroshi ! YABUKI Tetsuichiro ! SHIBASAKI Bunichiro ! KATO Teruyuki ! OKUBO Shuhei ! WATADA Shingo ! KAWAI Eiji ! ISHII Hiroshi ! MATSUMOTO Shigeo ! HIRATA Yasuhiro ! SATOMURA Mikio ! SASAKI Yuji ! USUI Wahei ! KIMATA Fumiaki ! SUMINO Yoshio ! OKUDA Takasi ! MIYAJIMA Rikio ! NAKAMURA Masaru ! NAKAMURA Kajuro ! ITO Kiyoshi ! YABUTA Yutaka ! FUJIWARA Satoshi ! TANAKA Torao ! HIRAHARA Kazuro ! HOSO Yoshinobu ! KOIZUMI Makoto ! TABEI Takao

Journal/Book_names=Journal of the Geodetic Society of Japan

Publish_Country=Japan

volume=36

number=1

pages=23-36

Publish_year=1990

Publisher=Geodetic Society of Japan

Language_of_Text=JA

Language_of_Abs.=EN

Data_Type=SE

ISSN=00380830

Map_Scale=0

DOI= 10.11366/sokuchi1954.36.23

ID=199003417