Geological Literature Search (Geological Survey of Japan / AIST)

Sedimentation of Polluted Lake Sediment (FY 1984 - 1988)

Authors=INOUCHI Yoshio!NAKAO Seizo!YOKOTA Setsuya!SAITO Yoshiki!MURAKAMI Fumitoshi!MIYATA Yuuichiro!TERASHIMA Shigeru!TERASHIMA Minako!TAKEUCHI Saburo!YOSHIKAWA Hideki!SAITO Eiji!WATANABE Kazuaki!MIYAZAKI Junichi!YASUDA Satoshi!HOSHIKA Akira!SHIKI Tsunemasa!TOKUOKA Takao!KUMON Fujio!NAKANO Satoshi!ENDO Shuichi!MUSASHINO Makoto!HISATOMI Kunihiko!YOSHIKAWA Shusaku!MAEDA Hiroto!KONDO Youichi

Journal/Book_names=Environmental Research in Japan (FY 1988)

Publish_Country=Japan

pages=106-109

Publish_year=1989

Publisher=Environment Agency

Language_of_Text=EN

Language_of_Abs.=EN

Data_Type=RE

ID=199001306