Geological Literature Search (Geological Survey of Japan / AIST)

Sedimentation of Polluted Lake Sediment

Authors=INOUCHI Yoshio ! NAKAO Seizo ! YOKOTA Setsuya ! SAITO Yoshiki ! MURAKAMI Fumitoshi ! MIYATA Yuuichiro ! TERASHIMA Shigeru ! TERASHIMA Minako ! TAKEUCHI Saburo ! YOSHIKAWA Hideki ! YASUDA Akira ! SAITO Eiji ! WATANABE Kazuaki ! MIYAZAKI Junichi ! HOSHIKA Akira ! SHIKI Tsunemasa ! TOKUOKA Takao ! KUMON Fujio ! NAKANO Satoshi ! ENDO Shuichi ! MUSASHINO Makoto ! HISATOMI Kunihiko ! YOSHIKAWA Shusaku ! MAEDA Hiroto ! KONDO Youichi

Journal/Book_names=Environmental Research in Japan (FY 1988)

Publish_Country=Japan

volume=1

pages=47.1-47.30

Publish_year=1989

Publisher=Environment Agency

Language_of_Text=JA

Language_of_Abs.=EN

Data_Type=SE

Map_Scale=0

ID=199001305