Geological Literature Search (Geological Survey of Japan / AIST)

Sedimentation of Polluted Lake Sediment

Authors=INOUCHI Yoshio!NAKAO Seizo!YOKOTA Setsuya!SAITO Yoshiki!MURAKAMI Fumitoshi!TERASHIMA Shigeru!TERASHIMA Minako!TAKEUCHI Saburo!YOSHIKAWA Hideki!HOSHIKA Akira!SHIKI Tsunemasa!TOKUOKA Takao!KUMON Fujio!NAKANO Satoshi!ENDO Shuichi!MUSASHINO Makoto!HISATOMI Kunihiko!YOSHIKAWA Shusaku!MAEDA Hiroto!KONDO Youichi

Journal/Book_names=Comprehensive Research for Prevention of Pollution in Coastal Waters, Research Report in 1987

Publish_Country=Japan

pages=57.1-57.33

Publish_year=1988

Language_of_Text=JA

Language_of_Abs.=EN

Data_Type=RE

ID=198901386