Geological Literature Search (Geological Survey of Japan / AIST)

Sedimentation of Polluted Lake Sediment

Authors=INOUCHI Yoshio!NAKO Seizo!NAKAO Seizo!YOKOTA Setsuya!SAITO Yoshiki!MURAKAMI Fumitoshi!TERASHIMA Shigeru!TERASHIMA Minako!TAKEUCHI Saburo!YOSHIKAWA Hideki!HOSHIKA Akira!SHIKI Tsunemasa!TAISHI Hirokazu!TOKUOKA Takao!KUMON Fujio!NAKANO Satoshi!ENDO Shuichi!MUSASHINO Makoto!YOSHIKAWA Shusaku!HISATOMI Kunihiko!MAEDA Hiroto!KONDO Youichi

Publish_Country=Japan

pages=57.1-57.33

Publish_year=1988

Language_of_Text=JA

Language_of_Abs.=EN

Data_Type=RE!SE

ID=198801670